Familierecht​

Partneralimentatie

Partneralimentatie is verschuldigd na de ontbinding van een geregistreerd partnerschap of na echtscheiding. Na samenwonen is geen partneralimentatie verschuldigd, ongeacht de duur van samenwonen.

Wanneer kinderen zijn geboren of het geregistreerd partnerschap dan wel het huwelijk langer dan 5 jaren heeft geduurd, geldt een maximale termijn van 12 jaren waarbinnen partneralimentatie verschuldigd kan zijn. Wanneer een geregistreerd partnerschap of huwelijk korter dan 5 jaren heeft geduurd, geldt de duur van het huwelijk als de termijn waarbinnen partneralimentatie verschuldigd kan zijn.

Voor het vaststellen van de partneralimentatie zijn de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige bepalend. In tegenstelling tot de kinderalimentatie wordt bij de vaststelling hiervan meer van maatwerk uitgegaan.

Voor de behoefte van de alimentatiegerechtigde is een vuistregel ontwikkelt. Deze vuistregel wordt de “Hofnorm” genoemd en houdt kort gezegd in dat voor de behoefte uit wordt gegaan van 60% van het netto gezinsinkomen tijdens het geregistreerd partnerschap/huwelijk welk inkomen eerst wordt verminderd met de kosten van de kinderen. De eigen inkomsten van de alimentatiegerechtigde worden uiteraard ook in mindering gebracht op de behoefte.

De alimentatieplichtige kan de alimentatiegerechtigde wel vragen een behoeftelijst op te stellen wanneer de alimentatieplichtige het niet eens is met het bedrag dat uit de hiervoor genoemde vuistregel voortkomt. De alimentatiegerechtigde is in principe verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven.

Wanneer blijkt dat behoefte aan alimentatie bestaat, dient bepaald te worden of de alimentatieplichtige draagkracht heeft. Deze draagkracht wordt bepaald aan de hand van de inkomsten en kosten van de alimentatieplichtige. Uiteraard wordt daarnaast altijd een bedrag gereserveerd voor de alimentatieplichtige om zelf vrij te kunnen besteden. Verder wordt ook goed in de gaten gehouden dat de alimentatiegerechtigde niet in een betere positie komt te verkeren dan de alimentatieplichtige.

Een subspecialisatie van Mr. Chantal van Olst is het vertegenwoordigen van mensen bij het vaststellen van alimentatie. Vooral het berekenen van partneralimentatie is erg complex. Door haar ruime ervaring met het berekenen van en procederen over alimentatie zal zij u een goed beeld kunnen geven van welke alimentatie in uw zaak gepast is. Vaak is het daardoor niet nodig een procedure te voeren. Wanneer een procedure echter noodzakelijk is, dan kunt u er zeker van zijn dat Mr. Chantal van Olst u betrokken en op hoog niveau zal bijstaan.

Meer weten?

Chantal van Olst is volledig gespecialiseerd in familierecht en heeft ruime ervaring op dit gebied.