Familierecht​

Kinderalimentatie

Meer weten?

Chantal van Olst is volledig gespecialiseerd in familierecht en heeft ruime ervaring op dit gebied.

Kinderalimentatie kan zolang een kind de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, door een ouder die behoefte heeft aan een bijdrage aan de andere ouder worden gevraagd. De twee belangrijke maatstaven voor de bepaling van de kinderalimentatie zijn de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. Ook stiefouders kunnen onderhoudsplichtig zijn als het kind tot het gezin van de stiefouder behoort en deze stiefouder een geregistreerd partnerschap of huwelijk is aangegaan met de ouder. Bij scheiding vervalt de onderhoudsplicht van stiefouder.

De behoefte van het kind wordt volgens een behoeftetabel vastgesteld. Hierdoor is het vaak niet nodig dat de behoefte van een kind wordt onderbouwd met een behoeftelijst.

De draagkracht van de ouders wordt sinds 1 april 2013 conform een draagkrachttabel vastgesteld. De berekening van de draagkracht is hierdoor minder maatwerk geworden. In principe kan aan de hand van enkel uw netto inkomen, uw draagkracht berekend worden. In het geval sprake is van schulden of hoge woonlasten, is het erg belangrijk dit aan uw advocaat te melden. Onder bepaalde voorwaarden kan daarmee namelijk wel rekening worden gehouden.

Nadat de behoefte en de draagkracht bekend zijn,  kan worden bepaald welk bedrag door de alimentatieplichtige dient te worden betaald aan de ouder bij wie het kind hoofdverblijf heeft. Van deze bijdrage dienen dan in principe alle verblijfsoverstijgende kosten van het kind te worden voldaan.

Sinds 1 april 2013 is ook een minimumdraagkracht van  € 25,- voor één kind en € 50,- voor twee of meer kinderen vastgesteld. Dit betekent dat zelfs als de alimentatieplichtige geen of zeer weinig inkomen tot zijn of haar beschikking heeft, het toch kan zijn dat een bijdrage dient te worden betaald. In geval van schulden, kan de draagkracht van een ouder echter in sommige gevallen door de rechter toch op € 0,- worden gesteld.

Ons kantoor heeft reeds een veelvoud aan alimentatieprocedures behandeld. Wij zullen u derhalve van gedegen advies en de juiste begeleiding kunnen voorzien. Wij bespreken eerst met u of het kosten-baten analytisch aantrekkelijk is actie te ondernemen. 

Kinderen tussen de 18 en 21 jaar, ook wel jongmeerderjarigen genoemd, kunnen zelfstandig van een ouder een bijdrage vragen en deze bijdrage eventueel afdwingen via de rechter. Ook na 21 jaar kan in bijzondere gevallen sprake zijn van een doorlopende onderhoudsplicht.

Een subspecialisatie van Mr. Chantal van Olst is alimentatie. Door haar ruime ervaring met het berekenen van en procederen over alimentatie zal zij u een goed beeld kunnen geven van welke alimentatie in uw zaak gepast is. Vaak is het daardoor niet nodig een procedure te voeren. Wanneer een procedure echter noodzakelijk is, dan kunt u er zeker van zijn dat Mr. Chantal van Olst u betrokken en op hoog niveau zal bijstaan.