Familierecht​

Partneralimentatie

Partneralimentatie is verschuldigd na de ontbinding van een geregistreerd partnerschap of na echtscheiding. Na samenwonen is geen partneralimentatie verschuldigd, ongeacht de duur van samenwonen.

Indien de rechter geen termijn vaststelt, eindigt de verplichting tot partneralimentatie na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, zoals de situatie waarbij uit het huwelijk geboren kinderen jonger zijn dan twaalf jaar. In dat geval eindigt de verplichting niet eerder dan op het tijdstip waarop het uit het huwelijk van de echtgenoten geboren jongste kind de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt.

Voor het vaststellen van de partneralimentatie zijn de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige bepalend. 

Voor de behoefte van de alimentatiegerechtigde is een vuistregel ontwikkelt. Deze vuistregel wordt de “Hofnorm” genoemd en houdt kort gezegd in dat voor de behoefte uit wordt gegaan van 60% van het netto gezinsinkomen tijdens het geregistreerd partnerschap/huwelijk welk inkomen eerst wordt verminderd met de kosten van de kinderen. De eigen inkomsten van de alimentatiegerechtigde worden uiteraard ook in mindering gebracht op de behoefte.

De alimentatieplichtige kan de alimentatiegerechtigde in bijzondere gevallen vragen een behoeftelijst op te stellen wanneer de alimentatieplichtige het niet eens is met het bedrag dat uit de hiervoor genoemde vuistregel voortkomt. 

Wanneer blijkt dat behoefte aan alimentatie bestaat, dient bepaald te worden of de alimentatieplichtige draagkracht heeft. Deze draagkracht wordt bepaald aan de hand van de inkomsten en kosten van de alimentatieplichtige. Uiteraard wordt daarnaast altijd een bedrag gereserveerd voor de alimentatieplichtige om zelf vrij te kunnen besteden. Verder wordt ook goed in de gaten gehouden dat de alimentatiegerechtigde niet in een betere positie komt te verkeren dan de alimentatieplichtige.

Een subspecialisatie van Mr. Chantal van Olst is het vertegenwoordigen van mensen bij het vaststellen van partneralimentatie. Het berekenen van partneralimentatie is erg complex. Door haar ruime ervaring met het berekenen van en procederen over partneralimentatie zal zij u een goed beeld kunnen geven van welke alimentatie in uw zaak gepast is. Vaak is het daardoor niet nodig een procedure te voeren. Wanneer een procedure echter noodzakelijk is, dan kunt u er zeker van zijn dat Mr. Chantal van Olst u betrokken en op hoog niveau zal bijstaan.

Meer weten?

Chantal van Olst is volledig gespecialiseerd in familierecht en heeft ruime ervaring op dit gebied.